सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय

Tuesday, 16 July 2019

 • 0253 230 52 33

नाशिक शहर पोलीस आस्थापनेवरील शासकीय रिक्त निवासस्थानाची माहिती माहे एप्रिल -२०१९ पावेतो10 May, 2019

 1. पोलीस अधिकारी यांना  वाटप करणेयोग्य रिक्त शासकीय निवासस्थान
 2. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर आस्थापनेवरील पोलीस कर्मचारी यांना वाटप करणेयोग्य रिक्त निवासस्थानांची असलेली यादी - पोलीस मुख्यालय , नाशिक शहर
 3. पोलीस मुख्यालय , नाशिक शहर (बी टाइप इमारत )
 4. नाशिकरोड पोलीस वसाहत
 5. पाथर्डी फाटा पोलीस वसाहत (कर्मचारी निवासस्थान )
 6. देवळाला कॅम्प पोलीस वसाहत
 7. सातपूर पोलीस वसाहत

Also in... News Room

 • Find Police Station

  Find Police Station