सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय

Tuesday, 19 March 2019

  • 0253 230 52 33

ई निविदा क्रमांक १६५५20 Feb, 2018

तांत्रिक लिफाफा कागदपत्रांची प्रशासकीय स्तरावरील तांत्रिक मुद्द्यावरील छाननी अद्याप पावतो पूर्ण झाली नसल्याने दिनांक २१/२/२०१८ रोजी दिलेल्या तारखेत बदल करण्यात येत असून सदरची प्रक्रिया हि दिनांक २७/०२/२०१८ रोजी ११.०० ते १७. ०० वा करण्यात येणार आहे या बाबत कृपया नोंद घ्यावी 

Also in... News Room

  • Find Police Station

    Find Police Station