सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय

  • 0253 2305233
  • 09075011222

Atrocity Cases

  • अनुसूचित जाती जमाती व नागरी हक्क संरक्षण  कायदा 1955 अन्वये सन 2005 ते 2016 या कालावधी पावेतोची माहिती
1) पंचवटी पोलीस स्टेशन – येथे क्लिक करा  (सन 2005-11-12-13-15-16ची माहिती)
     सन 2006-07-08-09-10-14 ची माहिती  – निरंक
 2) उपनगर पोलीस स्टेशन – येथे क्लिक करा (सन 2011-12-14 ची माहिती)
      सन 2010-13-2015 पावेतोची माहिती  – निरंक
3) इंदिरानगर पोलीस स्टेशन – येथे क्लिक करा (सन 2012 ची माहिती)
     सन 2011-13-14-15-16 पावेतोची माहिती  – निरंक
4) भद्रकाली पोलीस स्टेशन – येथे क्लिक करा ( सन 2007-08-09 ची माहिती)
     सन 2005-06-10-11-12-13-14-15-16 पावेतोची माहिती  – निरंक
5) गंगापूर  पोलीस स्टेशन – येथे क्लिक करा ( सन 2007-08-14-15-16 ची माहिती)
     सन 2009-10-11-12-13 पावेतोची माहिती  – निरंक
6) आडगाव पोलीस स्टेशन – सन 2011 ते 2016 पावेतोची माहिती  निरंक
7 ) अंबड पोलीस स्टेशन – येथे क्लिक करा (सन 2005-06-07-08-11-12 ची माहिती)
      सन 2009,-10,-13,-14,-15,-16 पावेतोची माहिती निरंक  आहे.
8)  नाशिक रोड पोलीस स्टेशन – येथे क्लिक करा (सन 2005-06-07-08-09-10-11-13- 14-16 पावेतोची माहिती)
      सन 2012 , 2015 पावेतोची माहिती निरंक  आहे.
9) सातपूर पोलीस स्टेशन – येथे क्लिक करा (2005-06-10-11-12-13 ची माहिती)
     सन 2007-08-09-14-15-16 पावेतोची माहिती निरंक  आहे.
10) देवळाली कॅम्प पोलीस स्टेशन – येथे क्लिक करा (सन 2006-12-13-14 ची माहिती )
       सन 2005-07-08-09-10-11-15-16 पावेतोची माहिती निरंक  आहे.
11) सरकारवाडा पोलीस स्टेशन – येथे क्लिक करा (सन 2005-06-07-08-13-16 पावेतोची माहिती)
       सन 2009,-10,11,12,14,15 पावेतोची माहिती निरंक  आहे.
12) म्हसरूळ पोलीस स्टेशन – सन 2016 पावेतोची माहिती – निरंक
13) मुंबई नाका पोलीस स्टेशन – येथे क्लिक करा (जाने. ते डिसे. 2016 ची माहिती)